To print this page,
choose Print from the File menu of your browser.

Restaurants    
Helpful Numbers  |  Medical Centers  |  Internet Cafes  |  Metro Map  |  Banks |  Museums |  Theatres  | 
Restaurants  |  Nightlife  |  Gift Shops  |  Markets  |  Stores and Shopping Centers  |  Supermarkets


At Panikovsky's
8 Proreznaya St.
380-44-5361717, 380-44-5361710
Capuchin
81 Bolshaya Vasilkovskaya St.
380-44-5311378
Chico
27 Ivana Franka St.
380-44-2465283
Corsair
14B Sagaidachnogo St.
380-44-4165578, 380-44-4165521
Dixieland
14/2 Kyrylo-Mefodyivska St.
380-44-2368228
Egoist
44 Moskovskaya St.
380-44-2902222, 380-44-2542214
Fruktopia Baboon Cafe
2 Taras Shevchenko Blvrd.
380-44-2358347
Le Grand
4 Muzeyny St.
380-44-2287208, 380-44-4905540
Miami Blues
114 Bolshaya Vasilkovskaya St.
380-44-2528721
Mikado
55 Krasnoarmeyskaya St.
380-44-2442237
   
Nobel
65 Bolshaya Vasilkovskaya St.
380-44-2386971
Nobu
12 Shota Rustabveli St.
380-44-2467734
Pantagruel
1 Lysenko St.
380-44-2288142, 380-44-2297301
Poseidon
Navodnitsky Park
380-44-2542137, 380-44-2542243
SSSR
42/1 Sichnego Povsstanniya St.
380-44-5739775, 380-44-2903066
Swing
11 Vladimirskaya St.
380-44-2292865, 380-44-2292868
Tsarskoye Selo
42/1 Sichnego Povsstanniya St.
380-44-5739775, 380-44-2903066
Tsentral
28 Mezhigorskaya St.
380-44-4675495, 380-44-4677826
Walter's
21 Sagaidachnogo St.
380-44-4160213


          
Main page
E-mail:info@kiev.info